Męty w ciele szklistym

Powrót

Męty w ciele szklistym, czy powinny występować?

OKULISTYKA

Dariusz Łagan dlagan@cxsa.pl

Noworoczna Reflex’ia

czy naprawdę należy przyzwyczaić się do mętów w ciele szklistym?

Prawie każdy z nas zna uczucie, kiedy mały obiekt porusza się bezpośrednio w polu widzenia. Chcąc się go pozbyć wykonujemy szybki ruch okiem w bok, ale po kilku sekundach mały cień wra- ca na swoje miejsce. To problem mętów w ciele szklistym, który może spotkać każdego. Nie ma ograniczeń wiekowych, nie doty- czy konkretnej płci, nie zależy też od stylu życia czy wykonywanej pracy.

Męty objawiają się irytującymi cieniami, które przemieszczają się wraz z ruchem oka, głównie podczas patrzenia na jasne tło, np. białą kartkę, jasny ekran komputera lub na niebo w słoneczny dzień. Zdarza się również, że powodują chwilowe zamazywanie obrazu w zależności od ustawienia oka lub efekt patrzenia na świat „przez dym”. W większości przypadków obecność mętów w szklistce nie grozi bezpośrednio utratą widzenia, ale ci, którzy borykają się z tym problemem wiedzą, jak wielki powoduje dys- komfort.

Do tej pory twierdzono, że jedyną skuteczną metodą usuwania mętów ciała szklistego jest witrektomia. Ale podjęcie decyzji o jej przeprowadzeniu dotyczy wyłącznie poważniejszych przypad- ków i niesie ze sobą ryzyko powikłań.

W przypadku braku kwali kacji do takiego zabiegu najczęstszym rozwiązaniem było poinformowanie pacjenta, że musi z tym żyć i powinien się przyzwyczaić. Co jednak, kiedy pacjent postanawia walczyć z małym pod względem rozmiaru, ale nieznośnie uciążli- wym problemem?

Rozwiązaniem może być zabieg witreolizy wykonywanej lase- rem NdYAG o długości fali 1064 nm. Ze względu na liczne ko- rzyści i małą możliwość powikłań, badania nad efektywnym usu- waniem mętów ciała szklistego za pomocą nanosekundowego lasera zyskały w ostatnim czasie na intensywności.

Podstawową korzyścią dla pacjenta jest bardzo niski współczyn- nik powikłań pozabiegowych równy 0.1% (stwierdzono możli- wość wystąpienia wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego, mi- krokrwotoków lub zaćmy). Wart zauważenia jest również udział pozytywnych rezultatów, które zanotowano w przypadku 85-92% przeprowadzonych zabiegów (w zależności od autora publikacji). Kolejnym argumentem przemawiającym za zabiegiem jest fakt, iż przeprowadzenie zabiegu nie wymaga angażowania sztabu ludzi i sali operacyjnej. W wygodny i szybki sposób można tego doko- nać w typowym gabinecie przystosowanym do pracy z laserami. Specy ka usuwania mętów laserem potrzebuje znakomitego na-

rzędzia, który ułatwi pracę, zwiększy bezpieczeństwo i zapewni wysoką skuteczność. Takie narzędzie to UltraQ Re ex, który zo- stał wyprodukowany w dalekiej Australii przez dobrze Państwu znaną rmę Ellex, czołowego producenta laserów medycznych na świecie.

Lasery Ellex’a wyróżnia skoncentrowana wiązka o ultra-gaussow- skim pro lu oraz zastosowany Q-switch pozwalający uzyskać przełom optyczny przy niskiej energii, wynoszącej nawet 1.8mJ (w powietrzu), co chroni tkanki otaczające ciało szkliste. Dzięki zaawansowanej optyce możliwe jest wykonywanie witreolizy (jak również kapsulotomii i irydotomii) przy użyciu mniejszej ilości impulsów i mniejszych energii, co znacznie obniża możliwość nie- pożądanych uszkodzeń oraz podnosi poziom kontroli nad proce- durą. Precyzję lokalizowania mętów i prawidłowego umiejscawia- nia ogniska lasera zapewnia dwupunktowy system celowniczy o tolerancji do 8 mikronów.

Kolejnym, istotnym dla prawidłowo wykonanego zabiegu, za- gadnieniem jest uzyskanie odpowiedniego kąta stożka wiązki laserowej oraz zachowanie współosiowości promieni lasera oraz oświetlenia. Do tej pory standardowa budowa lasera YAG kiero- wała światło lampy szczelinowej pod pewnym kątem ku górze, nie poziomo. Innowacyjne rozwiązanie konstrukcyjne opaten- towała rma Ellex i zastosowała je w najnowszym laserze YAG oznaczonym jako UltraQR. Specjalna budowa jego lampy szcze- linowej umożliwia uzyskanie zbieżności wizji, promienia lasera i oświetlenia lampy na jednej ścieżce optycznej oraz ogniskowa-

Fot. 1. Innowacyjny fotodysruptor Ellex UltraQR

www.consultronix.pl

nie ich w jednym punkcie. Osiągnięcie takiej zbieżności możliwe jest dzięki zastosowaniu ruchomego, zautomatyzowanego lustra Re ex, które w momencie wykonywania strzału usuwane jest z toru optycznego, w celu dostarczenia światła lasera do oka pa- cjenta. Koaksjalny system oświetlenia zapewnia rewelacyjną głę- bię ostrości obrazu w przednim odcinku oraz ułatwia precyzyjne ogniskowanie na strukturach zawartych w ciele szklistym. Warto wspomnieć również o innych istotnych właściwościach nowego systemu tj. repetycja do 3 Hz oraz dwukierunkowy o set umoż- liwiający przesunięcie ogniska lasera w zakresie ±500 μm wzglę- dem skupionych plamek celowniczych.

Pomimo, że założeniem powstania lasera UltraQ Re ex było umożliwienie dokonywania witreolizy, pamiętajmy, iż ciągle ma on zastosowanie jako tradycyjny YAG w irydotomii i kapsuloto- mii. W jej przypadku po wszczepach soczewek nowej generacji (dyfrakcyjnych, torycznych) wspomniane wcześniej właściwości optyczne minimalizują ryzyko uszkodzenia części optycznej so- czewki.

Ważną informacją dotyczącą nowego modelu UltraQ jest fakt, iż unikalne technologie w nim zastosowane spełniają wszelkie kry- teria innowacyjności. Zabieg witreolizy może wzbogacić ofertę zabiegów laserowych i jest nowym kierunkiem rozwoju. Zwięk- szenie dostępności terapii usuwania mętów w ciele szklistym pozwoli uwolnić rzeszę pacjentów od frustrujących dolegliwości i podniesie komfort ich życia codziennego.

OKULISTYKA

 

www.cxnews.pl

Kategoria: Nowości